سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

اهداف کلان (Goals):

G1: بهبود ایمنی خدمات بیمارستان

G2: بهبود کیفیت خدمات بیمارستان

G3: مدیریت بهینه منابع

G4: بهبود رضایت بیماران و کارکنان بیمارستان

G5: ارتقاء نقش خیرین در سلامت جامعه