سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

نیشابور-خیابان امام خمینی، امام خمینی ۱۲

۴ الی ۴۲۲۲۱۵۱۱-۰۵۱

ghamar.hospital@gmail.com