سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر خاکباز

تخصص ارولوژی
آدرس مطب خیابان عطار- عطار 9- کوچه نظام پزشکی - 05143352585