سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر سعید اسکندری

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب خیابان عطار -روبروی عطار 2 - 05143331672