سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر علیرضا رحمانزاده

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب خیابان عطار- عطار 7- ساختمان پارس- 05143342660