سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر محمدعلی طاهرنیا

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب خیابان عطار- روبروی اروژانس 22 بهمن- 05143335828