سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر حمید رضایی

تخصص ارولوژی
آدرس مطب 05143330120