سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر پولادسنج

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب فلکه ایران - پشت بانک رفاه - 051443338444