سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر حسنیه عطایی پور

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب نبش خیابان عطار - ساختمان فرشتگان- 05143353838