سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر سیدمحمد میرخرازی

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب ندارد