سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر حسین قلی زاده

تخصص جراح فک و صورت
آدرس مطب ------