سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر صالح زراعتی

تخصص پزشک عمومی
آدرس مطب ------