سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر وحیدرضا برومند

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب فلکه ایران - پشت بانک رفاه- 05143355627