سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.
توضیحات لازم

سامانه ثبت پیشنهادات، انتقادات و شکایات بیماران / کارکنان به منظور ایجاد سازو کار لازم در ارائه خدمات مطلوب ، مناسب و موثر به مردم و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی راه اندازی شده و مسائلی که به عنوان موانعی در جلب رضایت بیماران/ کارکنان هستند را ریشه یابی میکند.مخصوص پرسنل بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع)

مخصوص مراجعه کنندگان به بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع)پیگیری: