سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

واحد تغذیه بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)

شماره داخلی: 114

موقعیت : ساختمان اداری

واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع) زیر نظر مستقیم یک کارشناس ارشد تغذیه به عنوان مسئول واحد و یک کارشناس تغذیه به عنوان جانشین اداره میگردد. واحد «تغذیه بالینی و رژیم درمانی» و «خدمات غذایی و آشپزخانه» تحت نظارت مستقیم این واحد اداره می گردد.

اقدامات درحال اجرا در این دو واحد به شرح زیر است:واحد تغذیه بالینی و رژیم درمانی:

• پایش و ارزیابی اولیه تغذیه ای کلیه بیماران بستری در بیمارستان و انجام اقدامات متقضی در صورت نیاز
• مشاوره و رژیم درمانی بیماران بستری پس از ارجاع پزشک
• ویزیت و ارزیابی تخصصی تغذیه برای گروه های هدف (شامل موارد 18 گانه استاندارد تغذیه ای و موارد واجد مشاوره تغذیه طبق فرم ارزیابی اولیه پرستاری).
• آموزش بیماران واجد شرایط و همراه بیمار در خصوص رژیم غذایی بیمار
• تنظیم بروشور، پمفلت، پوستر و کتابچه های آموزشی مرتبط با تغذیه
• برگزاری جلسات مدون با مدیر گروه های بالینی بیمارستان در راستای همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر تیم درمان
• گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاریواحد مدیریت خدمات غذایی و آشپزخانه:

• تنظیم منو غذایی بیماران، همراهیان و پرسنل در فصول مختلف سال
• نظارت بر اجرای صحیح سرو غذا و میان وعده ها
• كنترل كيفيت وكميت غذاي سرو شده
• نظارت بر رعايت اصول بهداشتي توسط كاركنان آشپزخانه بیمارستان و نيز بهداشت فضاهاي فيزيكي موجود
• کنترل کمی وکیفی عملکرد پیمانکار و نظارت بر حسن انجام قرارداد؛ شامل کنترل بهداشتی پرسنل پیمانکار، کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی، کنترل بهداشتی مواد غذایی، انبار و آشپزخانه پیمانکار و نظارت بر تهیه، طبخ، بسته بندی و توزیع غذا
• پر کردن چک لیست های کنترل پیمانکار و هماهنگي با ناظر پیمانکار جهت رفع مشكلات موجود
• اعلام روزانه آمار بیمار و پرسنل به پیمانکار
• ارزيابي رضايت مندي پرسنل و بيماران از وضعيت غذا
• تجزیه و تحلیل آماری چک لیست های تدوین شده و انجام اقدامات اصلاحی