سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

لیست تلفن های بیمارستان

تلفن خانه ۴ الی ۴۲۲۲۱۵۱۱-۰۵۱
امور اداری داخلی ۱
اورژانس داخلی۲
زایشگاه داخلی۳
اتاق عمل داخلی۴
بخش مردان داخلی۵
بخش زنان داخلی۶
دفتر پرستاری داخلی۷
آزمایشگاه داخلی۸