سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.نجات جان مادر و نوزاد دربیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)


مورخه 1400/8/13با اقدام سریع و به موقع کادر درمان و ماماهای زایشگاه بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)

مادری که در داخل تاکسی زایمان کرده بود بعد از اقدامات اولیه و پس از اینکه بند ناف نوزاد کلمپ و زده شد مادر و نوزاد به زایشگاه بیمارستان منتقل و به لطف پروردگارحال عمومی هر دو مساعد می باشد.