سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.روز جهانی دیابت گرامی

به همین مناسبت در اورژانس بیمارستان خیریه ی قمر بنی هاشم (ع) از تاریخ 1400/8/23 لغایت یک هفته تست  قند خون مراجعین به صورت رایگان انچام می شود