سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

فرم برنامه توسعه فردی

(Personal Development Plan (PDP

مشخصات فردی:

نیازهای آموزشی سالانه(پرسنل):

کلاس های خوداظهاری:

ردیف نیازهای آموزشی روش پاسخگویی به آموزش زمان برگزاری دوره آموزشی دستیابی به هدف
(سبز=بله،نارنجی=خیر)
1
2
3
4
5

کلاس های عمومی سازمانی:

ردیف نیازهای آموزشی ردیف نیازهای آموزشی
1 بحران 2 CPR اولیه
3 اعتباربخشی 4 آتشنشانی
5 حقوق گیرنده خدمت 6 کنترل عفونت
7 بهداشت محیط 8 ایمنی شغلی
9 مهارت های ارتباطی 10 ایمنی بیمار
11 کرونا و خود مراقبتی 12 اخلاق حرفه ای

کلاس های اختصاصی سازمانی:

ردیف نیازهای آموزشی ردیف نیازهای آموزشی
1 آموزش به بیمار 2 CPR پیشرفته بزرگسالان
3 CPR پیشرفته نوزادان 4 تریاژ
5 تجهیزات 6 مدیریت رهبری
7 هموژیلانس 8 نحوه نگارش صورت جلسه ها
9 مدیریت جلسه 10 بارش افکار و گفتگوی ساختارمند